ᠡᠩ ᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ (ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ) 1
   ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠯ ᠪᠠ ᠪᠦᠩᠺᠼ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ
   ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠹᠦᠩᠺᠼ
   ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠹᠦᠩᠺᠼ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ
ᠡᠩ ᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ (ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ) 2
   ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠤᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠧᠤᠮᠧᠲ᠋ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ
   ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠴᠡᠭ᠂ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ᠂ ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ
   ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠯ
   ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠯ
ᠡᠩ ᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ (ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ) 3
   ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠪᠤᠳᠤᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ
   ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ
   ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠳᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠮᠵᠢ
ᠡᠩ ᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ (ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ) 4
   ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠲᠷᠢᠭᠤᠨᠤᠮᠧᠲ᠋ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠹᠦᠩᠺᠼ
   ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠸᠸᠺᠲ᠋ᠤᠷ
   ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠲᠷᠢᠭᠤᠨᠤᠮᠧᠲ᠋ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠩᠭᠤ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠦ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠭᠠᠯᠲᠠ
ᠡᠩ ᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ (ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ) 5
   ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ ᠢ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ
   ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠴᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ
   ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠲᠡᠩᠴᠡᠳᠭᠡᠯ ᠪᠣᠰᠤ