ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ
ᠡᠩ ᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ (ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ) 1 ᠮᠣᠯᠧᠺᠦ᠋ᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠡᠰ
   ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠡᠰ ᠢ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ
   ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠡᠰ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠮᠣᠯᠧᠺᠦ᠋ᠯ
   ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠡᠰ ᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ
   ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠡᠰ ᠲᠦ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠪᠠ ᠡᠰ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠬᠤ
   ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠡᠰ ᠦᠨ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ
   ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠡᠰ ᠦᠨ ᠠᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠡ
ᠡᠩ ᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ (ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ) 2 ᠤᠳᠤᠮᠯᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠦᠭᠵᠢᠩᠭᠦᠢ ᠬᠣᠪᠢᠰᠤᠯ
 
 ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠤᠳᠤᠮᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠹᠠᠺᠲ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ
   ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠭᠧᠨ ᠪᠠ ᠪᠣᠳᠤᠭᠳᠠᠮᠬᠠᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ
   ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠭᠧᠨ ᠦ ᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ
   ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠭᠧᠨ ᠦ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠯ
   ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠭᠧᠨ ᠦ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢᠰᠤᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠬᠣᠪᠢᠰᠤᠯ
   ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠡᠷᠯᠢᠰᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠪᠣᠢᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠭᠧᠨ ᠦ ᠢᠨᠵᠢᠨᠧᠷᠢᠩ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ
   ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠩᠭᠦᠢ ᠬᠣᠪᠢᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠤᠯ
ᠡᠩ ᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ (ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ) 3 ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ
   
ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠤᠭᠠᠲᠤ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ
   ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠪᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
   ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠮᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
   ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠪᠠ ᠬᠦᠢ
  ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ
   ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ
ᠡᠩ ᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ (ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ) 3
   
ᠲᠤᠰᠭᠠᠢ ᠰᠡᠳᠦᠪ 1   ᠭᠧᠨ ᠦ ᠢᠨᠵᠢᠨᠧᠷᠢᠩ
   ᠲᠤᠰᠭᠠᠢ ᠰᠡᠳᠦᠪ 2   ᠡᠰ ᠦᠨ ᠢᠨᠵᠢᠨᠧᠷᠢᠩ
   ᠲᠤᠰᠭᠠᠢ ᠰᠡᠳᠦᠪ 3   ᠬᠦᠪᠦᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠢᠨᠵᠢᠨᠧᠷᠢᠩ
   ᠲᠤᠰᠭᠠᠢ ᠰᠡᠳᠦᠪ 4   ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠶᠤᠯᠭᠦᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠠ ᠡᠰᠢ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
   ᠲᠤᠰᠭᠠᠢ ᠰᠡᠳᠦᠪ 5   ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠨᠵᠢᠨᠧᠷᠢᠩ