ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ 1 (ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ)
ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ 2 (ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ)
ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ 3 (ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ)
ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ 4 (ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ)
ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ 5 (ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ)
ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ 1 ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠮᠵᠢ
ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ 2 ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠮᠵᠢ
ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ 3 ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ
ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ 4 ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠴᠠᠳᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠩᠰᠢᠭᠤ
ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ 5 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ(ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ)
ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ 5 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ(ᠳᠣᠣᠷᠠᠲᠤ)
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ 1(ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ)
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ 2(ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ)
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ 5(ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ)
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌(ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ) ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌(ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ) ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ 1
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ 2
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ 3